Verspreiding Deamia

Deamia
Br&R


◊◊ Cact. 2:212 (1920)
Type: Deamia testudo